ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร