แบบฟอร์มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ใบสมัคร

Title
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
 1 file(s)  754 downloads
ใบสมัคร กุมภาพันธ์ 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 1 file(s)  460 downloads
ใบสมัคร กุมภาพันธ์ 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
 1 file(s)  448 downloads
ใบสมัคร กุมภาพันธ์ 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
 1 file(s)  440 downloads
ใบสมัคร กุมภาพันธ์ 20, 2019 Download
ใบรับรองแพทย์
 1 file(s)  259 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, ใบสมัคร เมษายน 17, 2019 Download
ใบสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
 1 file(s)  583 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download
ใบสมัคร อาจารย์พิเศษ
 1 file(s)  552 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download
ใบสมัคร คณบดี
 1 file(s)  57 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download
ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการ
 1 file(s)  79 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download
แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ
 1 file(s)  106 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อปรับฐานเงินเดือนและระยะเวลาปฏิบัติงาน
 1 file(s)  75 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download

  ใบลาออก

  Title
  กจ.บ.05-2 ใบลาออกบุคลากรสายสนับสนุน
   1 file(s)  287 downloads
  ใบลาออก มกราคม 14, 2020 Download
  กจ.บ.05-1 ใบลาออกบุคลากรสายวิชาการ
   1 file(s)  301 downloads
  ใบลาออก มกราคม 14, 2020 Download