แบบฟอร์มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ใบสมัคร

Title
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
 1 file(s)  744 downloads
ใบสมัคร February 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 1 file(s)  443 downloads
ใบสมัคร February 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
 1 file(s)  439 downloads
ใบสมัคร February 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
 1 file(s)  430 downloads
ใบสมัคร February 20, 2019 Download
ใบรับรองแพทย์
 1 file(s)  212 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, ใบสมัคร April 17, 2019 Download
ใบสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
 1 file(s)  563 downloads
ใบสมัคร September 9, 2016 Download
ใบสมัคร อาจารย์พิเศษ
 1 file(s)  492 downloads
ใบสมัคร September 9, 2016 Download
ใบสมัคร คณบดี
 1 file(s)  52 downloads
ใบสมัคร September 9, 2016 Download
ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการ
 1 file(s)  74 downloads
ใบสมัคร September 9, 2016 Download
แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ
 1 file(s)  91 downloads
ใบสมัคร September 9, 2016 Download
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อปรับฐานเงินเดือนและระยะเวลาปฏิบัติงาน
 1 file(s)  69 downloads
ใบสมัคร September 9, 2016 Download

  ใบลาออก

  Title
  กจ.บ.05-2 ใบลาออกบุคลากรสายสนับสนุน
   1 file(s)  266 downloads
  ใบลาออก January 14, 2020 Download
  กจ.บ.05-1 ใบลาออกบุคลากรสายวิชาการ
   1 file(s)  287 downloads
  ใบลาออก January 14, 2020 Download