แบบฟอร์มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ใบสมัคร

Title
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
 1 file(s)  750 downloads
ใบสมัคร กุมภาพันธ์ 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 1 file(s)  452 downloads
ใบสมัคร กุมภาพันธ์ 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
 1 file(s)  447 downloads
ใบสมัคร กุมภาพันธ์ 20, 2019 Download
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
 1 file(s)  438 downloads
ใบสมัคร กุมภาพันธ์ 20, 2019 Download
ใบรับรองแพทย์
 1 file(s)  249 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, ใบสมัคร เมษายน 17, 2019 Download
ใบสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
 1 file(s)  578 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download
ใบสมัคร อาจารย์พิเศษ
 1 file(s)  533 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download
ใบสมัคร คณบดี
 1 file(s)  55 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download
ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการ
 1 file(s)  78 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download
แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ
 1 file(s)  103 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อปรับฐานเงินเดือนและระยะเวลาปฏิบัติงาน
 1 file(s)  72 downloads
ใบสมัคร กันยายน 9, 2016 Download

  ใบลาออก

  Title
  กจ.บ.05-2 ใบลาออกบุคลากรสายสนับสนุน
   1 file(s)  277 downloads
  ใบลาออก มกราคม 14, 2020 Download
  กจ.บ.05-1 ใบลาออกบุคลากรสายวิชาการ
   1 file(s)  297 downloads
  ใบลาออก มกราคม 14, 2020 Download