แบบฟอร์มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ใบสมัคร

Title
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
 1 file(s)  196 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ กรกฎาคม 11, 2019 Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
 1 file(s)  145 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
 1 file(s)  138 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเงินรายได้
 1 file(s)  193 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
 1 file(s)  112 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
 1 file(s)  275 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
 1 file(s)  186 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  117 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
ใบรับรองแพทย์
 1 file(s)  252 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, ใบสมัคร เมษายน 17, 2019 Download

  ใบลาออก

  Title
  เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
   1 file(s)  196 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ กรกฎาคม 11, 2019 Download
  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
   1 file(s)  145 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
  สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
   1 file(s)  138 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
  ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเงินรายได้
   1 file(s)  193 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
   1 file(s)  112 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
  สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
   1 file(s)  275 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
  เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
   1 file(s)  186 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
  สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   1 file(s)  117 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ พฤษภาคม 1, 2019 Download
  ใบรับรองแพทย์
   1 file(s)  252 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, ใบสมัคร เมษายน 17, 2019 Download