แบบฟอร์มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ใบสมัคร

Title
กจ.บ.05-2 ใบลาออกบุคลากรสายสนับสนุน
 1 file(s)  280 downloads
ใบลาออก มกราคม 14, 2020 Download
กจ.บ.05-1 ใบลาออกบุคลากรสายวิชาการ
 1 file(s)  299 downloads
ใบลาออก มกราคม 14, 2020 Download

  ใบลาออก

  Title
  กจ.บ.05-2 ใบลาออกบุคลากรสายสนับสนุน
   1 file(s)  280 downloads
  ใบลาออก มกราคม 14, 2020 Download
  กจ.บ.05-1 ใบลาออกบุคลากรสายวิชาการ
   1 file(s)  299 downloads
  ใบลาออก มกราคม 14, 2020 Download