แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

Title
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
 1 file(s)  48 downloads
งานบริหารทั่วไป ตุลาคม 5, 2019 Download
บันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรอง
 1 file(s)  1137 downloads
งานบริหารทั่วไป มกราคม 3, 2020 Download
บันทึกข้อความ
 1 file(s)  235 downloads
งานบริหารทั่วไป กันยายน 9, 2016 Download
บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  143 downloads
งานบริหารทั่วไป กันยายน 9, 2016 Download
แบบฟอร์มขอนามบัตร
 1 file(s)  166 downloads
งานบริหารทั่วไป มิถุนายน 14, 2018 Download

   

  ใบลา

  Title
  รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
   1 file(s)  346 downloads
  ใบลา มิถุนายน 18, 2020 Download
  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   1 file(s)  2496 downloads
  ใบลา พฤศจิกายน 23, 2018 Download
  แบบใบลาอุปสมบท
   1 file(s)  49 downloads
  ใบลา พฤศจิกายน 23, 2018 Download
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
   1 file(s)  160 downloads
  ใบลา มีนาคม 12, 2020 Download
  ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
   1 file(s)  164 downloads
  ใบลา มกราคม 3, 2020 Download
  ใบยกเลิกวันลา
   1 file(s)  203 downloads
  ใบลา มิถุนายน 14, 2018 Download
  ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
   1 file(s)  43 downloads
  ใบลา กันยายน 9, 2016 Download
  ใบลาติดตามคู่สมรส
   1 file(s)  39 downloads
  ใบลา กันยายน 9, 2016 Download
  ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
   1 file(s)  39 downloads
  ใบลา กันยายน 9, 2016 Download
  ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   1 file(s)  122 downloads
  ใบลา กันยายน 9, 2016 Download
  ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
   1 file(s)  31 downloads
  ใบลา ธันวาคม 11, 2018 Download
  ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
   1 file(s)  36 downloads
  ใบลา มิถุนายน 14, 2018 Download
  ใบลาพักผ่อน
   1 file(s)  887 downloads
  ใบลา มิถุนายน 14, 2018 Download
  ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   1 file(s)  73 downloads
  ใบลา มิถุนายน 14, 2018 Download