แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

Title
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
 1 file(s)  51 downloads
งานบริหารทั่วไป ตุลาคม 5, 2019 Download
บันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรอง
 1 file(s)  1190 downloads
งานบริหารทั่วไป มกราคม 3, 2020 Download
บันทึกข้อความ
 1 file(s)  245 downloads
งานบริหารทั่วไป กันยายน 9, 2016 Download
บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  229 downloads
งานบริหารทั่วไป กันยายน 9, 2016 Download
แบบฟอร์มขอนามบัตร
 1 file(s)  177 downloads
งานบริหารทั่วไป มิถุนายน 14, 2018 Download

   

  ใบลา

  Title
  รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
   1 file(s)  388 downloads
  ใบลา มิถุนายน 18, 2020 Download
  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   1 file(s)  2555 downloads
  ใบลา พฤศจิกายน 23, 2018 Download
  แบบใบลาอุปสมบท
   1 file(s)  56 downloads
  ใบลา พฤศจิกายน 23, 2018 Download
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
   1 file(s)  166 downloads
  ใบลา มีนาคม 12, 2020 Download
  ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
   1 file(s)  167 downloads
  ใบลา มกราคม 3, 2020 Download
  ใบยกเลิกวันลา
   1 file(s)  215 downloads
  ใบลา มิถุนายน 14, 2018 Download
  ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
   1 file(s)  44 downloads
  ใบลา กันยายน 9, 2016 Download
  ใบลาติดตามคู่สมรส
   1 file(s)  41 downloads
  ใบลา กันยายน 9, 2016 Download
  ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
   1 file(s)  41 downloads
  ใบลา กันยายน 9, 2016 Download
  ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   1 file(s)  125 downloads
  ใบลา กันยายน 9, 2016 Download
  ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
   1 file(s)  33 downloads
  ใบลา ธันวาคม 11, 2018 Download
  ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
   1 file(s)  39 downloads
  ใบลา มิถุนายน 14, 2018 Download
  ใบลาพักผ่อน
   1 file(s)  917 downloads
  ใบลา มิถุนายน 14, 2018 Download
  ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   1 file(s)  77 downloads
  ใบลา มิถุนายน 14, 2018 Download