แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

Title
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
 1 file(s)  36 downloads
งานบริหารทั่วไป October 5, 2019 Download
บันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรอง
 1 file(s)  1102 downloads
งานบริหารทั่วไป January 3, 2020 Download
บันทึกข้อความ
 1 file(s)  221 downloads
งานบริหารทั่วไป September 9, 2016 Download
บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  134 downloads
งานบริหารทั่วไป September 9, 2016 Download
แบบฟอร์มขอนามบัตร
 1 file(s)  151 downloads
งานบริหารทั่วไป June 14, 2018 Download

   

  ใบลา

  Title
  รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
   1 file(s)  293 downloads
  ใบลา June 18, 2020 Download
  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   1 file(s)  2403 downloads
  ใบลา November 23, 2018 Download
  แบบใบลาอุปสมบท
   1 file(s)  42 downloads
  ใบลา November 23, 2018 Download
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
   1 file(s)  151 downloads
  ใบลา March 12, 2020 Download
  ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
   1 file(s)  158 downloads
  ใบลา January 3, 2020 Download
  ใบยกเลิกวันลา
   1 file(s)  187 downloads
  ใบลา June 14, 2018 Download
  ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
   1 file(s)  38 downloads
  ใบลา September 9, 2016 Download
  ใบลาติดตามคู่สมรส
   1 file(s)  34 downloads
  ใบลา September 9, 2016 Download
  ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
   1 file(s)  34 downloads
  ใบลา September 9, 2016 Download
  ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   1 file(s)  116 downloads
  ใบลา September 9, 2016 Download
  ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
   1 file(s)  26 downloads
  ใบลา December 11, 2018 Download
  ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
   1 file(s)  30 downloads
  ใบลา June 14, 2018 Download
  ใบลาพักผ่อน
   1 file(s)  854 downloads
  ใบลา June 14, 2018 Download
  ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   1 file(s)  66 downloads
  ใบลา June 14, 2018 Download