แบบฟอร์มสวัสดิการ

สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      454 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      95 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      223 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      52 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      37 downloads
Download

 

สวัสดิการเงินกู้

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      454 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      95 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      223 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      52 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      37 downloads
Download

 

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      454 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      95 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      223 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      52 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      37 downloads
Download

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      454 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      95 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      223 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      52 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      37 downloads
Download