แบบฟอร์มสวัสดิการ

สวัสดิการ

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      409 downloads
Download
แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรใหม่
  1 files      190 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      86 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      210 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      49 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      33 downloads
Download

สวัสดิการเงินกู้

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      409 downloads
Download
แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรใหม่
  1 files      190 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      86 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      210 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      49 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      33 downloads
Download

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      409 downloads
Download
แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรใหม่
  1 files      190 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      86 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      210 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      49 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      33 downloads
Download

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      409 downloads
Download
แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรใหม่
  1 files      190 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      86 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      210 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      49 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      33 downloads
Download

สวัสดิการเงินกู้โครงการ “บ้านออมสิน – กบข. เพื่อสมาชิก กบข.”

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      409 downloads
Download
แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรใหม่
  1 files      190 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      86 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      210 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      49 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      33 downloads
Download