แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
พนักงานมหาวิทยาลัย : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน(TOR)
Title
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย พฤษภาคม 1, 2019
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย มีนาคม 25, 2019
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย มีนาคม 20, 2019
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย มีนาคม 5, 2019
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, ใบสมัคร พฤษภาคม 12, 2021
    บุคลากรเงินรายได้ : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR)