แบบฟอร์มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

Title
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 1 file(s)  340 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง มีนาคม 11, 2020 Download
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
 1 file(s)  193 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง มกราคม 3, 2020 Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  115 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง มกราคม 3, 2020 Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 1 file(s)  22 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง มกราคม 3, 2020 Download
แบบ กจ.ท. 02 คำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล
 1 file(s)  87 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง มกราคม 3, 2020 Download
แบบขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
 1 file(s)  31 downloads
แบบฟอร์มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง มกราคม 3, 2020 Download