แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Title
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจ้าง (เพื่อต่อสัญญาจ้าง)
 1 file(s)  600 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน มิถุนายน 11, 2019 Download
แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
 1 file(s)  359 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กันยายน 10, 2016 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 1 file(s)  243 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 1 file(s)  194 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
แบบ ป.มรส.1 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
 1 file(s)  192 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
แบบ ป.มรส.2 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน
 1 file(s)  251 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการพื้นฐาน/ภาคสนาม
 1 file(s)  113 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 1 file(s)  210 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กันยายน 10, 2016 Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการพื้นฐาน/ภาคสนาม
 1 file(s)  93 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายวิชาการ
 1 file(s)  183 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กันยายน 10, 2016 Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายสนับสนุน
 1 file(s)  325 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กันยายน 10, 2016 Download