แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Title
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจ้าง (เพื่อต่อสัญญาจ้าง)
 1 file(s)  633 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน มิถุนายน 11, 2019 Download
แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
 1 file(s)  367 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กันยายน 10, 2016 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 1 file(s)  262 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 1 file(s)  195 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
แบบ ป.มรส.1 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
 1 file(s)  195 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
แบบ ป.มรส.2 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน
 1 file(s)  262 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการพื้นฐาน/ภาคสนาม
 1 file(s)  119 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 1 file(s)  215 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กันยายน 10, 2016 Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการพื้นฐาน/ภาคสนาม
 1 file(s)  98 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กรกฎาคม 11, 2019 Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายวิชาการ
 1 file(s)  192 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กันยายน 10, 2016 Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายสนับสนุน
 1 file(s)  349 downloads
แบบฟอร์มแบบประเมิน กันยายน 10, 2016 Download