คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ