คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป
งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ