สถิติการให้บริการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

งานบริหารทั่วไป

งานธุรการและสารบรรณ

งานสวัสดิการ

งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ