สถิติการให้บริการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

งานบริหารทั่วไป

งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ