สถิติบุคลากร

สายวิชาการ

สถิติบุคลากรสายวิชาการ แยกตามวุฒิของตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง

สถิติบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภทบุคลากร

 

สายสนับสนุน

สถิติบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามวุฒิของตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง

สถิติบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามประเภทบุคลากร