สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บุคลากรสายวิชาการ
สถิติบุคลากรสายวิชาการ แยกตามวุฒิของตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภทบุคลากร

บุคลากรสายสนับสนุน
สถิติบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามวุฒิของตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง
รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามประเภทบุคลากร