คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปี 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561)