คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปี 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563   ยังไม่มีคำสั่งใหม่

  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563   ยังไม่มีคำสั่งใหม่

   ประจำปี 2562

   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

   คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

   คำสั่งสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

   คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561)