ตำแหน่งประเภททั่วไป

4-1-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานบริหาร
4-1-02 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
4-2-01 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
4-2-02 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
4-3-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
4-4-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
4-4-02 สายงานผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
4-4-03 สายงานผู้ปฏิบัติงานประมง
4-5-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
4-6-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด
4-6-02 สายงานผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
4-6-03 สายงานผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
4-6-04 สายงานผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
4-6-05 สายงานผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
4-6-06 สายงานผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
4-6-07 สายงานผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
4-7-01 สายงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
4-7-02 สายงานช่างภาพ
4-7-03 สายงานช่างพิมพ์
4-7-04 สายงานช่างศิลป์
4-7-05 สายงานช่างเขียนแบบ
4-7-06 สายงานช่างเครื่องยนต์
4-7-07 สายงานช่างไฟฟ้า
4-7-08 สายงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
4-7-09 สายงานช่างเทคนิค
4-7-10 สายงานช่างกายอุปกรณ์
4-7-11 สายงานช่างทันตกรรม
4-7-12 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่
4-8-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด