ตำแหน่งประเภททั่วไป

4-1-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

4-1-02 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

 

4-2-01 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

 

4-2-02 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ

 

4-3-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

 

4-4-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

 

4-4-02 สายงานผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล

 

4-4-03 สายงานผู้ปฏิบัติงานประมง

 

4-5-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

 

4-6-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด

 

4-6-02 สายงานผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

 

4-6-03 สายงานผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

 

4-6-04 สายงานผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

 

4-6-05 สายงานผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

4-6-06 สายงานผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ

 

4-6-07 สายงานผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

 

4-7-01 สายงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 

4-7-02 สายงานช่างภาพ

 

4-7-03 สายงานช่างพิมพ์

 

4-7-04 สายงานช่างศิลป์

 

4-7-05 สายงานช่างเขียนแบบ

 

4-7-06 สายงานช่างเครื่องยนต์

 

4-7-07 สายงานช่างไฟฟ้า

 

4-7-08 สายงานช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

4-7-09 สายงานช่างเทคนิค

 

4-7-10 สายงานช่างกายอุปกรณ์

 

4-7-11 สายงานช่างทันตกรรม

 

4-7-12 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่

 

4-8-01 สายงานผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด