โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่อง “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่”

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง  “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่” จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วันที่  17  กันยายน  2561 ณ  ห้องวิทยพัฒน์  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเป็นมาเป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์

Read more