ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

The-university-announced-The-rules-procedures-acquisition-teachers-staff-appoint-committee-evaluate-results-the-trial-operation-the-university-staff

Download