ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การย้าย การโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การย้าย การโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

Notification-rules-and-procedures-move-the-transfer-position-salary-changing-the-position-employees-2558

Download
 
proposed-transfer-position

Download