ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557

University-announced-chapter1