ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุ แต่งตั้งและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุ แต่งตั้งและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

19072561

Download