บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ส่งประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ส่งประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563-2566)

SRUcouncil-PolicyOfResolvingProblem25620515

Download