หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หารือกรณีการจ้างลูกจ้างหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้เงินนอกงบประมาณ และลูกจ้างที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 0420/30454 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง หารือกรณีการจ้างลูกจ้างหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้เงินนอกงบประมาณ และลูกจ้างที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์

CGD-DiscussionAboutTemporaryEmployeeEmploymentByOffBudgetary25620718

Download