บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ส่งประกาศเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ สภ.069/62 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ส่งประกาศเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง

SRUcouncil-PolicyOfResolvingProblem25620827

Download