แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title
แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ
 1 file(s)  8 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ October 5, 2019 Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 1 file(s)  115 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 21, 2019 Download
ก.พ.อ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 1 file(s)  251 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 21, 2019 Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
 1 file(s)  223 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 4, 2019 Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 1 file(s)  209 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 1 file(s)  269 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ August 19, 2016 Download