โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่อง “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่”

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง  “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่” จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วันที่  17  กันยายน  2561 ณ  ห้องวิทยพัฒน์  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเป็นมาเป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์

Read more

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่” ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สนใจและสมัครเข้าร่วมอบรมแล้วนั่น กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งกำหนดการอบรม พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ในการอบรม ดังเอกสารแนบ กำหนดการอบรม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง ประกาศ

Read more

โครงการ SRU STAFF ENGAEMENT เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางบริหารหลักสูตร

พิธีเปิดโครงการ “SRU STAFF ENGAEMENT เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางบริหารหลักสูตร ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

Read more

โครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะลีฟ ออน เดอร์แซนด์ เขาหลัก จ.พังงา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ พีช ลากูน่า รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ “จรรยาบรรณของบุคลากร”

Read more

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าและแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเส้นทางความก้าวหน้าและแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วยตนเอง โดยในภาคเช้ามีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และในภาคบ่ายบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง GA 103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more