แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title
แบบประเมินผลการสอน
 1 file(s)  257 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ February 4, 2020 Download
แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ
 1 file(s)  40 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ October 5, 2019 Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 1 file(s)  147 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 21, 2019 Download
ก.พ.อ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 1 file(s)  296 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 21, 2019 Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
 1 file(s)  257 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ June 4, 2019 Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 1 file(s)  224 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 1 file(s)  298 downloads
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
 1 file(s)  178 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินงานแปล
 1 file(s)  37 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินตำรา
 1 file(s)  129 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
 1 file(s)  107 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
 1 file(s)  59 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
 1 file(s)  52 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินงานวิจัย
 1 file(s)  141 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินหนังสือ
 1 file(s)  132 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download