แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Title Download
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจ้าง (เพื่อต่อสัญญาจ้าง)
  1 files      287 downloads
Download
แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  1 files      160 downloads
Download
แบบ ก.บ.ม.01 (กรณีผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน) แบบขอรับการประเมินเพื่อขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
  1 files      51 downloads
Download
แบบ ก.บ.ม. 02 (กรณีผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน) แบบประเมินการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
  1 files      32 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
  1 files      71 downloads
Download
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  1 files      72 downloads
Download
แบบ ป.มรส.1 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  1 files      81 downloads
Download
แบบ ป.มรส.2 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน
  1 files      153 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการพื้นฐาน/ภาคสนาม
  1 files      51 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  1 files      119 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการพื้นฐาน/ภาคสนาม
  1 files      39 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      70 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      143 downloads
Download