แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Title Download
แบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (พนักงานสัญญาจ้าง)
  1 files      245 downloads
Download
แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  1 files      146 downloads
Download
แบบขอรับการประเมิน ก.บ.ม. 01
  1 files      47 downloads
Download
แบบประเมินการแต่งตั้ง ก.บ.ม. 02
  1 files      26 downloads
Download
แบบประเมินพนักงานราชการ
  1 files      65 downloads
Download
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
  1 files      65 downloads
Download
แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      71 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      141 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน (ภาคสนาม)
  1 files      47 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  1 files      109 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ภาคสนาม)
  1 files      35 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      59 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      124 downloads
Download