แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Title Download
แบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (พนักงานสัญญาจ้าง)
  1 files      227 downloads
Download
แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  1 files      131 downloads
Download
แบบขอรับการประเมิน ก.บ.ม. 01
  1 files      43 downloads
Download
แบบประเมินการแต่งตั้ง ก.บ.ม. 02
  1 files      25 downloads
Download
แบบประเมินพนักงานราชการ
  1 files      55 downloads
Download
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
  1 files      54 downloads
Download
แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      66 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      116 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน (ภาคสนาม)
  1 files      40 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  1 files      91 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ภาคสนาม)
  1 files      28 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      52 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      107 downloads
Download