แบบฟอร์มแบบประเมิน

Title Download
แบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (พนักงานสัญญาจ้าง)
  1 files      86 downloads
Download
แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  1 files      65 downloads
Download
แบบขอรับการประเมิน ก.บ.ม. 01
  1 files      20 downloads
Download
แบบประเมินการแต่งตั้ง ก.บ.ม. 02
  1 files      14 downloads
Download
แบบประเมินพนักงานราชการ
  1 files      21 downloads
Download
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
  1 files      27 downloads
Download
แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      29 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      52 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน (ภาคสนาม)
  1 files      18 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  1 files      44 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ภาคสนาม)
  1 files      15 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      17 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      49 downloads
Download