แบบฟอร์มแบบประเมิน

Title Download
แบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (พนักงานสัญญาจ้าง)
  1 files      193 downloads
Download
แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  1 files      119 downloads
Download
แบบขอรับการประเมิน ก.บ.ม. 01
  1 files      38 downloads
Download
แบบประเมินการแต่งตั้ง ก.บ.ม. 02
  1 files      22 downloads
Download
แบบประเมินพนักงานราชการ
  1 files      49 downloads
Download
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
  1 files      50 downloads
Download
แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      58 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      111 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน (ภาคสนาม)
  1 files      38 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  1 files      86 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ภาคสนาม)
  1 files      27 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      42 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      99 downloads
Download