แบบฟอร์มแบบประเมิน

Title Download
แบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (พนักงานสัญญาจ้าง)
  1 files      97 downloads
Download
แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  1 files      73 downloads
Download
แบบขอรับการประเมิน ก.บ.ม. 01
  1 files      25 downloads
Download
แบบประเมินการแต่งตั้ง ก.บ.ม. 02
  1 files      16 downloads
Download
แบบประเมินพนักงานราชการ
  1 files      28 downloads
Download
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
  1 files      33 downloads
Download
แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      35 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      55 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน (ภาคสนาม)
  1 files      20 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  1 files      48 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ภาคสนาม)
  1 files      16 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      23 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      56 downloads
Download