คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี