หนังสือ สป.อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4 ฉบับ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.2/ว60 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. สำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 37/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
2. สำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 41/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
3. สำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 42/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. สำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 43/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

MHESI-Sent4CopiesOfPoliticsGovernmentOfficialAssignment25620823

Download